Från svart till vitt – Kommissionen presenterar slutrapport

Den 25 januari 2022 presenterade Byggmarknadskommissionen sin slutrapport.
Se sändningen från slutkonferensen!

Kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det
senaste decenniet. Byggmarknadskommissionen kan konstatera att det finns stora
brister och lägger idag fram skarpa förslag på fem områden med åtgärder riktat mot
regering och riksdag, myndigheter och företag samt arbetsgivarorganisationer och
fackförbunden.

– Med våra konkreta förslag till bättre fungerande kontrollåtgärder i form av ändrade
sekretessbestämmelser, ny lag mot arbetskraftsexploatering och skärpta regler för ROT-arbeten
kan kriminalitet och ohederlighet i byggbransch kraftigt minska. Men även fackliga
organisationer och arbetsgivare måste också höja sina ambitioner för att vi ska få stopp på en
utveckling som hotar hela byggbranschen, ja hela tilliten i det svenska samhället, säger Stefan
Attefall
, ordförande för Byggmarknadskommissionen.

Byggmarknaden utgör en viktig del av svensk ekonomi, utvecklingen av välfärden och skapandet
av arbetstillfällen. Det är avgörande att sektorn har goda sociala villkor för de som arbetar inom
denna och att likvärdiga konkurrensvillkor råder mellan företagen.

Som ett unikt samarbete mellan byggbranschens alla delar – byggföretag, fackförbund,
byggherrar, branschorganisationer – tillsattes Byggmarknadskommissionen för att kartlägga och
bedöma rådande förhållanden på svensk byggmarknad avseende fusk och kriminalitet. Arbetet
har lett till en omfattande slutrapport som idag presenteras och föreslår en rad konkreta
åtgärder som bör vidtas av branschen, politiker, näringsliv och myndigheter för att komma till
rätta med problemen.

Kommissionens 22 åtgärder för att minska arbetslivskriminalitet. Pressmeddelande.

Slutrapporten i sin helhet. Från svart till vitt – vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen.