”Fler småhus löser bostadskrisen”

Småhus, CA 1

AKTUELL KOMMENTAR. Menar vi allvar med att lösa bostadskrisen, måste vi sätta fokus på byggandet av småhus! Faktum är att det är en aspekt som i dagens debatt inte lyfts tillräckligt ofta.

Bostadsbyggandet är förvisso rekordhögt. Flerbostadsbyggandet vill säga. Boverkets diagram nedan visar hur byggandet tagit rejäl fart sedan finanskrisen. När det gäller byggande av flerbostadshus är vi på sådana nivåer att vi får gå tillbaka till miljonprogrammet på 1970-talets början för att hitta en liknande byggtakt. Och dessutom byggs det något fler hyresrätter än bostadsrätter, en sanning som få verkar begripa. Problemet är nu bristen på byggkapacitet.

Boverket hävdar att vi måste öka byggtakten till över 70.000 lägenheter per år för att lösa bostadsbristen och möta den ökande befolkningen de närmaste åren. Nu i år beräknas vi påbörja över 50.000 lägenheter. Däremot är småhusbyggandet fortfarande på en blygsam nivå.

I diagrammet ser man hur småhusbyggandet visserligen ökar – men det sker från en låg nivå och inte i någon raskare takt. Men ska vi lyckas höja bostadsbyggandet krävs att småhusbyggandet ökar. Där är nyckeln. Dagens nivå på 11.000 påbörjade hus per år bör kunna fördubblas – minst. Och här finns kapacitet i många mindre hustillverkare runt om i landet. Det skapar arbetstillfällen i Småland, Värmland och Norrland.

diagram småhus

Vad är då orsaken till det låga småhusbyggandet?

  • Bolånetak och bankernas hårdare krav har gjort det svårare att finansiera ett eget småhus även om man har stabila inkomster och kan betala månadskostnaderna för sitt boende. Har man inget eget kapital så blir det nej.
  • Kommunernas bristande planering av småhustomter. Trenden är att kommunernas planarbete fokuserar på flerbostadshus och förtätning. Det ger fler bostäder per detaljplan.
  • Snurriga miljöargument. De påstås att förtätning och flerbostadshus är bättre för miljön. Därmed kan man satsa på kollektivtrafik och slipper använda så mycket bil, påstås det. Men det beror ju på hur man planerar småhusområden. Förser man dem med god kollektivtrafik och bygger samlat faller dessa argument. Småhus av trä är dessutom ur klimatsynpunkt bättre än flerbostadshus i betong. Byggprocessen är nämligen en allt viktigare del av bostadssektorn klimatbelastning, visar nya studier, som du kan läsa mer om i länken här under.

Så, hur kan man ta sig an detta?

Förutom att kommunerna måste tänka om och öka sin planeringskapacitet för småhustomter, måste också ägandet av småhus underlättas genom att stimulera ett bosparande från unga år, genom någon form av startlån enligt modell från Norge och det svenska studiemedelssystemet. I rapporten ”Så löser vi bostadskrisen” utvecklar Lennart Weiss och jag våra förslag vidare.

Stefan Attefall
Här hittar du mer fakta: